ZW/ WIA/WGA/IVA

Oktober 2014

Wanneer je ziek bent en niet kunt werken kun je aanspraak maken op een uitkering volgens de ziektewet (ZW). Dit kan ook wanneer je een WW-uitkering hebt, het UWV is dan jouw werkgever. Wanneer heb je recht op een ZW-uitkering?
* je bent oproep- en uitzendkracht en hebt bij ziekte geen recht op loon van de werkgever.
* je hebt een tijdelijk arbeidscontract dat afloopt tijdens je ziekte.
* je hebt een WAO-, WGA-, of WAZ-uitkering (gehad) en wordt ziek binnen vijf jaar nadat je weer bent begonnen met werken.
* je hebt een Wajong-uitkering (gehad) en wordt ziek terwijl je werkt.
* je bent ziek vanwege zwangerschap of bevalling.
* je bent ziek vanwege een orgaandonatie.
Heb je recht op een ZW-uitkering dan krijg je dat geld meestal via je eigen werkgever en anders via het UWV. De uitkering is tenminste 70% van het laatstverdiende loon, dat is terug te vinden in je eigen arbeidsovereenkomst of cao.

Na twee jaar ziektewet zal een aanvraag voor een WIA worden gedaan. Wanneer de aanvraag wordt toegekend kan op basis van het arbeidsgeschiktheidspercentage worden gekozen voor een WGA (bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid) of een IVA (bij volledige arbeidsongeschiktheid). De Wet werk en Inkomen naar Arbeidsgeschiktheid (WIA) regelt de uitkeringen die op basis van Arbeids(on)geschiktheid worden verstrekt en de hulp om weer aan het werk te komen. Arbeidsongeschiktheid heeft te maken met de mogelijkheden die je hebt om te werken in welke functie dan ook. Vaak kunnen functies door kleine aanpassingen wel geschikt zijn of blijken andere functies dan in het arbeidsverleden wel te kunnen worden vervuld. Het UWV bepaalt welke mogelijkheden je nog hebt om te werken (in oude functie of nieuw vakgebied) en wat je daarmee zou kunnen verdienen. Door dit af te zetten tegen het laatstverdiende loon wordt de mate van arbeidsongeschiktheid in percentages berekend. Hoeveel procent van je oude loon kun je nog verdienen? Is de uitkomst hoger dan 35% dan kom je een aanmerking voor een WGA. Bij volledige arbeidsongeschiktheid (80% en hoger) en weinig kans op herstel krijg je een IVA-uitkering.

Binnen de WIA zijn er rechten en plichten. In het kort:
-ontvang je een WGA, dan heb je recht op ondersteuning bij reintegratie via het UWV of, in geval van eigen risicodrager (wanneer een bedrijf het risico van arbeidsongeschiktheid zelf heeft verzekerd), via de laatste werkgever.
– je bent verplicht je herstel zoveel mogelijk te bevorderen en te voorkomen dat je gezondheid achteruit gaat, dat wil echter niet zeggen dat het UWV/werkgever je kan verplichten tot medicatie/therapie. Je moet echter wel aantonen dat je aan de slag bent met beter worden en alle veranderingen in je situatie melden.
-het UWV moet zich houden aan de wet (motivatie sancties, temijnen)
-Je hebt het recht bezwaar te maken of een klacht in te dienen tegen een beslissing en je hebt het recht je dossier in te zien en indien noodzakelijk te becommentariëren.

Meer weten over WIA?
De sites van het UWV en het Breed Platform Verzekerden bieden een schat aan informatie.